Deprecated: Het argument $control_id is verouderd sinds versie 3.5.0! in /home/customer/www/denumu.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 304

Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is sinds versie 3.5.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan elementor/widgets/register. in /home/customer/www/denumu.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5758
Voorwaarden en Condities - DENUMU | Handcrafted wooden products

Algemene voorwaarden DENUMU

Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2021

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en Denumu (“wij”, “ons” of “onze”), geregistreerd te Polígono Industrial La Loba 4, 21208 Cortelazor, Huelva, Spanje, met bedrijfsregistratienummer Y5397537A. Deze Gebruiksvoorwaarden (samen met elk ander document waarnaar wordt verwezen) zijn van toepassing op die individuen of groepen die gebruik maken van denumu.com website evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt is, of anderszins verbonden is (collectief, de “Site”).

Uw gebruik van de site

Denumu verleent u een niet-exclusief en herroepelijk recht op toegang tot en gebruik van de Site in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dan mag u de Site niet gebruiken of betreden.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen.

Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt”-datum van deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates.

Verder dient u ook ons Privacy & Cookies Beleid door te nemen, aangezien dit belangrijke informatie bevat over hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken wanneer u de Site gebruikt.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting in een dergelijk rechtsgebied of land.

Personen die ervoor kiezen de Site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Denumu-producten, de Site en de software blijven het exclusieve eigendom van Denumu en haar licentiegevers (indien van toepassing).

Wij respecteren ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen via de volgende contactgegevens: Nele Coeck, Polígono Industrial La Loba 4, 21208 Cortelazor (Huelva), Spanje of e-mail naar design@denumu.com.

Alle kennisgevingen moeten de volgende informatie bevatten:

 • (1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • (2) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, indien de kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Site, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Site;
 • (3) identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en verwijderd dient te worden of waartoe de toegang geblokkeerd dient te worden, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • (4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 • (5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
 • (6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Beperkingen op uw gebruik van de site

Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord

 • (1) alle informatie die u indient waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zal zijn en dat u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft en deze informatie indien nodig onmiddellijk bijwerkt;
 • (2) geen toegang te verkrijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;
 • (3) de toegang tot de Site niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;
 • (4) geen inhoud te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren of door te geven waartoe u toegang krijgt door uw gebruik van de Site, tenzij met toestemming van Denumu.
 • (5) geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of te proberen deze te uploaden of te verzenden), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door enige partij wordt belemmerd of waardoor het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wordt gewijzigd, aangetast, verstoord, gewijzigd of gehinderd.

Registratie van gebruikers

U kunt worden verzocht zich op de Site te registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

Websites en inhoud van derden

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden toegestuurd) naar andere websites (“Websites van Derden”), alsmede artikelen, foto’s, tekst, grafische voorstellingen, foto’s, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van Derden”). De Inhoud die door dergelijke Websites van Derden wordt verstrekt, valt buiten het toepassingsgebied van onze Gebruiksvoorwaarden. U aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke inhoud van Derden, noch voor enige vorm van diensten van Derden.

Beheer van de site

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

 • (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden;
 • (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan de rechtshandhavingsinstanties;
 • (3) uw Bijdragen of een deel ervan te weigeren, de toegang ertoe te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of ze onbruikbaar te maken (voor zover dit technologisch mogelijk is);
 • (4) kennisgeving, of aansprakelijkheid, van de Site te verwijderen of anderszins onbruikbaar te maken van alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen;
 • (5) anderszins, de Site te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.
 • (6) de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.
 • (7) de Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment.
 • (8) de Site te allen tijde of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of uitgaven in verband daarmee te leveren.

Privacybeleid

Wij geven om privacy en veiligheid van gegevens. Lees ons Privacybeleid(https://denumu.com/privacy) dat op de Site staat. Door gebruik te maken van de Site stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houdt u er rekening mee dat de Site gehost wordt in Europa.

Als u de Site bezoekt vanuit de Verenigde Staten, Azië of een andere regio in de wereld waar wetten of andere vereisten gelden voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Europa, dan draagt u door uw verdere gebruik van de Site uw gegevens over naar Europa en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Europa.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje die van toepassing zijn op overeenkomsten die binnen Spanje zijn gesloten en volledig binnen Spanje worden uitgevoerd, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht.

Contacteer ons

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

Nele Coeck (DENUMU), Polígono Industrial La Loba 4, 21208 Cortelazor (Huelva), Spanje of stuur ons een e-mail naar design@denumu.com.

Pregúntame
1
¡Hola!

Gracias para visitar mí pagina web! Si tienes una pregunta para mi, no dudas en contactarme.

Un saludo
Nele